Historia

Sankt LazarusOrden är en av de äldsta idag existerande riddarordnarna, då den åtminstone kan härledas tillbaka till tiden för korstågen. Från dess grundande år 1098 i Jerusalem av ”Blessed Gerard” – vilken även grundade Johanniterorden – har Ordens medlemmar varit dedikerade till tvenne ideal: hjälp till de nödlidande och sjuka samt försvar av den kristna tron.

Sankt LazarusOrden av Jerusalem är således ursprungligen både en Militär- och Hospitallär Orden, dedikerad till omvårdnad och hjälp till de fattiga och sjuka.

Den Militära och Hospitallära Sankt LazarusOrden av Jerusalem är en av de riddarordnar som överlevde Kungadömet Jerusalems fall och försöken av korstågsriddarna att få kontroll över det Heliga Landet. I teorin förblev Orden en militär riddarorden, men med undantag från en kort period under 1600-talet hade den inte någon militär roll efter 1291.

Under 1200-talet flyttade Sankt LazarusOrden sin operativa bas från Jerusalem till Akkon, då man förberedde den avgörande striden i försvaret av det Heliga Landet. Efter Akkons fall flyttades Ordens högkvarter till Frankrike, där den ställdes under den franske kungens beskydd. Sankt LazarusOrden utvidgade successivt sin verksamhet och upprättade ett stort antal sjukhus – betecknade som lasarett – för leprans offer i Frankrike, Spanien, Italien, England, Skottland, Tyskland, Ungern och Schweiz.

Från medeltiden intill 1700-talet fullgjorde Sankt LazarusOrden en dubbel uppgift. Som militärmakt drev man en örlogsflotta i Medelhavet för att skydda viktiga farleder från pirater. Samtidigt skyddade och vårdade Lazariterna de som drabbats av sjukdom. Exempel på detta är stadsdelen Saint Lazare i Paris, där det funnits ett stort sjukhus/lasarett under Ordens ledning.

Sankt LazarusOrden har under sin långa historia haft perioder av växlande styrka. Tidvis har den varit förenad med andra ordnar, ibland drabbad av inre splittring.

Ordens ekumeniska profil är en följd av att den år 1772 genom en påvlig bulla ”Militarium Ordinum” frigjordes från Påvestolens direkta inflytande.

Sankt LazarusOrdens ekumeniska aktiviteter och hjälparbete har bl. a. fått sitt erkännande genom Påven Johannes XXIII:s pris.

Malteserkorset
Sedan 1578 bär Lazariter ett grönt s.k. Malteserkors, där de åtta spetsarna representerar de åtta ridderliga dygderna: Trofasthet, Fromhet, Frikostighet, Tapperhet, Heder och Ära, Dödsförakt, Hjälpsamhet mot fattiga och sjuka samt Vördnad mot Kyrkan.

Sankt LazarusOrden idag
I dag är Den Militära och Hospitallära Sankt LazarusOrden av Jerusalem en internationell, självstyrande och oberoende enhet, som styrs av sin egen Konstitution. Vår Orden är opolitisk, ekumenisk och ickekonfessionell, då medlemsskap i Orden är öppen för alla kristna män och kvinnor.

Mer än 900 år efter sin tillkomst, fortsätter Sankt LazarusOrden sitt arbete i mänsklighetens tjänst till försvar för den kristna tron. Lite som i gångna tider, fast numera som en världsvid gemenskap, håller Orden fast vid sina ideal i kärlekens tjänst att söka lätta bördor för lidande människor och inspirera sina medlemmar till ett liv i Kristi efterföljd.

Ordens syfte är:

  • att upprätthålla och försvara kristen tro,
  • att bistå och hjälpa de sjuka och utsatta, i synnerhet de som lider av lepra,
  • att främja och vidmakthålla den kristna ridderlighetens principer.

En Världsomspännande Orden
Den Militära och Hospitallära Sankt LazarusOrden av Jerusalem – Malta är uppdelad i ett antal Jurisdiktioner. Tidigare benämndes dessa vid ett flertal olika namn, men var lika i rang och status (Stor Baillage, Stor Priorat, Stor Kommanderier och Arvskommanderier). Idag består Jurisdiktionerna av Storpriorat, Priorat och Arvskommanderier.

För närvarande representeras Sankt LazarusOrden av Jurisdiktioner i ett 25-tal länder/regioner.